EUROFLUID-HYDRAULIK CR, s. r. o.
Registrace | Zapomenuté heslo
CZ EN DE
Eurofluid / Obchodní podmínky
Kategorie
Firma

Firma EUROFLUID-HYDRAULIK je Vaším spolehlivým partnerem při vývoji, konstrukci a stavbě hydraulických obvodů a agregátů, jakož diagnostice závad na Vašich hydraulických zařízeních. Specialisté firmy EUROFLUID-HYDRAULIK jsou Vám k dispozici jak v České republice, tak řadě dalších zemí střední a východní Evropy díky síti partnerů v jednotlivých zemích.

Kontakt

Telefon: 313 531 016

E-mail: e-shop@eurofluid.cz

Dotaz na prodejce

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky ke stažení zde.

 

Obchodní podmínky EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o.

Obchodní firma EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. se sídlem v Kněževsi u Rakovníka, Chrášťany 9. IČO 62954059, zapsaná u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 39928

v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

vydává tyto obchodní podmínky :

 

 


I.

Nabídka

 

Podklady jakož zobrazení, výkresy, hmotnostní údaje, které patří k nabídce jsou jen orientační, pokud nejsou tiskem označené za závazné. Na odhady nákladů, výkresy a jiné podklady se vztahuje vlastnické právo prodávajícího, nesmějí být učiněny přístupné třetím osobám. Prodávající je zavázán, plány od kupujícího označené jako tajné zpřístupnit třetím osobám jen s jeho souhlasem.

 

II.

Vznik kupní smlouvy

 

Kupní smlouva v písemné formě vzniká dohodou smluvních stran o jejím obsahu.

                        Kupní smlouva vzniká rovněž potvrzením závazné objednávky kupujícího prodávajícím nejpozději 14 dnů před požadovaným termínem plnění. V pochybnostech se má za to, že objednávka byla doručena třetí den po odeslání, byla-li zaslána poštou nebo týž den, kdy byla zaslána faxem či E-mailem.

                        Kupující je svým návrhem vázán po dobu 14 dnů od doručení prodávajícímu. V této lhůtě je nutná akceptace (potvrzení objednávky) ze strany prodávajícího, jinak nedojde k uzavření smlouvy.

                        Jakékoliv změny v obsahu smluvních ujednání proti zaslanému a potvrzenému návrhu smlouvy se považují za protinávrh a pro jeho přijetí platí rovněž 14 denní lhůta pro akceptaci (toto se týká i potvrzení menšího než objednaného množství zboží).

 

III.

Doprava zboží

 

                        Nedohodne-li se prodávající a kupující v konkrétním případě jinak,zajišťuje dopravu zboží kupujícímu prodávající dle zvyklostí EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o.. Cenu přepravy hradí kupující.

                        Místem, z něhož se přeprava dle těchto obchodních podmínek uskutečňuje, se rozumí provozovna prodávajícího, místem konečného určení je pak sídlo kupujícího, pokud se ve smlouvě nesjednají jiné podmínky plnění.

                        V případě dodávky zboží prostřednictvím veřejného přepravce přechází nebezpečí škody na věci předáním zboží tomuto veřejnému přepravci.

 

IV.

Dodání zboží

 

                        Plnění se uskuteční na základě předání a převzetí zboží potvrzením dodacího listu.

                        Přejímku zboží provádí pověřený zaměstnanec prodávajícího se zástupcem kupujícího popř. přepravcem.

                        Výsledkem přejímky zboží bude dodací list, ve kterém bude zaznamenán výsledek přejímacího řízení.

                        Po převzetí zboží kupujícím předá prodávající kupujícímu potvrzený dodací list jako doklad o plnění.

                        Jestliže plnění nastává předáním dopravci, potvrdí za kupujícího dodací list řidič a doplní údaj o svém jménu, číslo OP, SPZ vozidla, které zajišťovalo přepravu.

 

V.

Kupní cena

 

                        Cena zboží je sjednávána jako cena smluvní a rozumí se EXW EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. – provozovna, nedohodnou-li se obě strany jinak.

                        Dohoda o ceně vzniká potvrzením objednávky kupujícím prodávajícímu s uvedením ceny za jednotku zboží nebo uzavřením vlastní kupní smlouvy.

                        V případě zrušení smlouvy kupujícím se kupující zavazuje prodávajícímu ke smluvenému termínu dodání uhradit vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů, nejméně však 30% z ceny zboží.

 

VI.

Platební podmínky

 

                        Prodávající vystaví kupujícímu fakturu v návaznosti na dodací list a zašle ji poštou na adresu kupujícího, pokud není doručována faktura současně s dodávkou zboží.

                        Faktura kromě obecných náležitostí daňového dokladu obsahuje číslo objednávky, příp. i číslo kupní smlouvy.

                        Kupující je povinen uhradit kupní cenu do 14 dnů od data vystavení faktury prodávajícímu, nedohodnou-li se obě strany jinak.

                        Kupní cena se považuje za zaplacenou teprve dnem připsání částky na účet prodávajícího.

                        V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny v termínu dle čl. 6.4. této smlouvy je prodávající dle ust. § 1970 občanského zákoníku oprávněn účtovat kupujícímu za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05% denně.

 

VII.

Balení a značení zboží

 

                        Zboží bude baleno způsobem odpovídajícím dohodnutému nebo zvolenému způsobu dodání tak, aby bylo chráněno před poškozením a zničením během přepravy. Za standardní balení je považován kartónový obal, paleta, dřevěná, bedna,…

                        Pokud není uvedeno jinak, je balení, vhodná konzervace včetně průvodní dokumentace zboží dle zvyklostí EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o.

                        Obaly a vhodná konzervace budou kupujícímu (nedohodnou-li se smluvní strany jinak) účtovány. K těmto cenám náleží příslušná sazba DPH.

 

VIII.

Nabytí vlastnického práva

 

                        Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží po uhrazení jeho plné ceny (výhrada vlastnictví).

                        Dokud je zboží ve vlastnictví EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. není zákazníkovi dovoleno udělovat práva třetím stranám ve vztahu k předmětnému zboží.

                        Zákazník je povinen nakládat se zbožím, které mu bylo dodáno pod výhradou vlastnictví, s nezbytnou opatrností a počínat si tak, aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě či znehodnocení.

                        V případě, že zákazník nesplní své závazky a to i z důvodu finanční nesolventnosti, firma EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. je oprávněna dle vlastního uvážení převzít opět zboží, které bylo dodáno pod výhradou vlastnictví a které je stále v rukou zákazníka, aniž by došlo k omezení práv náležejících firmě EUROFLUIDHYDRAULIK ČR, s.r.o.. Zákazník se zavazuje za tímto účelem neodvolatelně zplnomocnit zástupce firmy EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. k jeho odebrání.

 

IX.

Záruční podmínky

 

                        Firma EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. garantuje, že její komponenty jsou bez materiálových a výrobních vad po dobu 6 měsíců od data expedice zboží.

…………………………………………………………………………………......................…

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

                        Garance je zásadně omezena na opravu nebo výměnu (u firmy EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o., Chrášťany u Rakovníka) jakékoliv části nebo částí vadných z důvodů materiálu nebo výroby. Toto je předmětem přezkoumání u firmy EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o..

                        Součást musí být vrácena s podrobným popisem vady, dopravné placeno zákazníkem.

                        Firma EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. není odpovědná za okolnosti mimo její působnost, za poškození komponentu nehodou, živelnou pohromou, násilím…… Tato garance nebude platit pro komponenty, u kterých podle výlučného rozhodnutí firmy EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. došlo ke znečištění, přehřátí, nedbalému zacházení, nevhodnému použití nebo jinému zneužití. Zákazník je povinen odbornou instalací v souladu s platnými normami ČSN a rovněž zajistit odbornost pracovníků při montáži a obsluze zařízení. Změny v okruhu nebo změny na jiných součástkách, které mohou nepříznivě postihnout komponenty firmy EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. způsobí neplatnost této záruky.

                        V žádném z případů citovaných v předchozích odstavcích nemůže zákazník nárokovat zrušení nebo náhradu kontraktu z titulu poškození nebo náhradu jakýchkoliv výdajů jako např. za práci potřebnou k výměně vadných částí, výpadky ve výrobě apod.

                        EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. neuděluje další garance přímé nebo zahrnuté a není odpovědná za jakékoliv následné poškození vyplývající z použití kterýmkoliv kupujícím nebo uživatelem, její odpovědnost je omezena hodnotou prodané komponenty nebo závazkem týkajícím se výměny vadné části. V žádném případě nebude EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. odpovědná za ztrátu očekávaného zisku, následných škod nebo ztrát na jakémkoliv zařízení, instalaci, systému činnosti nebo služby, ve kterých mohou být komponenty firmy EUROFLUIDHYDRAULIK ČR, s.r.o. osazeny. EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. nebude ručit za žádné porušení garance, selhání dodávky nebo jiné případy vyjma zde

specifikovaných.

                        Záruka zaniká při poškození nebo odstranění výrobního štítku.

                        Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí komponenty prohlédnout a přesvědčit se o jejich vlastnostech.

                        Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

                        Předpokladem uznání nároků kupujícího je písemné oznámení vady se stručným popisem bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.

                        Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

                        Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

                                               a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo                                                    dodáním chybějící věci,

                                               b) na odstranění vady opravou věci,

                                               c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

                                               d) odstoupit od smlouvy.

                        Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

                        Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

                        Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového komponentu, nemůže-li jej vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění jeho vady,

b) použil-li kupující komponent ještě před objevením vady.

Další ujednání se řídí občanským zákoníkem.

                        Všechny dodávané komponenty firmy EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. jsou kontrolovány a zkoušeny u výrobce v souladu se zvyklostmi a technickými specifikacemi výrobce. Vzhledem k tomu, že skutečná instalace a provozování zařízení zákazníka nemůže být u firmy EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. exaktně posouzeno a reprodukováno, je zajištění vhodnosti komponent EUROFLUIDHYDRAULIK ČR, s.r.o. v aplikaci zákazníka na jeho vlastní odpovědnost.

 

X.

Všeobecná a závěrečná ujednání

 

V souladu s ust. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku mají odchylná ujednání ve smlouvě přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

                        Tyto obchodní podmínky v podrobnostech upravují postavení, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uzavírání kupních smluv na dodávky zboží EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. zjednodušenou formou potvrzením objednávky.

                        V případě uzavření kupní smlouvy písemnou formou se použijí tyto obchodní podmínky pouze v případě, kdy tak formou odkazu stanoví kupní smlouva.

 

 

Obchodní podmínky EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o.

 

Obchodní firma EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. se sídlem v Kněževsi u Rakovníka, Chrášťany 9. IČO 62954059, zapsaná u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 39928 vydává v souladu s ust. § 273 obchodního zákoníku tyto obchodní podmínky :

 

 

 


I.

Nabídka

 

Podklady jakož zobrazení, výkresy, hmotnostní údaje, které patří k nabídce jsou jen orientační, pokud nejsou tiskem označené za závazné. Na odhady nákladů, výkresy a jiné podklady se vztahuje vlastnické právo prodávajícího, nesmějí být učiněny přístupné třetím osobám. Prodávající je zavázán, plány od kupujícího označené jako tajné zpřístupnit třetím osobám jen s jeho souhlasem.

 

II.

Vznik kupní smlouvy

 

Kupní smlouva v písemné formě vzniká dohodou smluvních stran o jejím obsahu.

                        Kupní smlouva vzniká rovněž potvrzením závazné objednávky kupujícího prodávajícím nejpozději 14 dnů před požadovaným termínem plnění. V pochybnostech se má za to, že objednávka byla doručena třetí den po odeslání, byla-li zaslána poštou nebo týž den, kdy byla zaslána faxem či E-mailem.

                        Kupující je svým návrhem vázán po dobu 14 dnů od doručení prodávajícímu. V této lhůtě je nutná akceptace (potvrzení objednávky) ze strany prodávajícího, jinak smlouva zaniká.

                        Jakékoliv změny v obsahu smluvních ujednání proti zaslanému a potvrzenému návrhu smlouvy se považují za protinávrh a pro jeho přijetí platí rovněž 14 denní lhůta pro akceptaci (toto se týká i potvrzení menšího než objednaného množství zboží).

 

III.

Doprava zboží

 

Nedohodne-li se prodávající a kupující v konkrétním případě jinak, zajišťuje dopravu zboží kupujícímu prodávající dle zvyklostí EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o.. Cenu přepravy hradí kupující.

                        Místem, z něhož se přeprava dle těchto obchodních podmínek uskutečňuje, se rozumí provozovna prodávajícího, místem konečného určení je pak sídlo kupujícího, pokud se ve smlouvě nesjednají jiné podmínky plnění.

                        V případě dodávky zboží prostřednictvím veřejného přepravce přechází nebezpečí škody na věci předáním zboží tomuto veřejnému přepravci.

 

IV.

Dodání zboží

 

Plnění se uskuteční na základě předání a převzetí zboží potvrzením dodacího listu.

                        Přejímku zboží provádí pověřený zaměstnanec prodávajícího se zástupcem kupujícího popř. přepravcem.

                        Výsledkem přejímky zboží bude dodací list, ve kterém bude zaznamenán výsledek přejímacího řízení.

                        Po převzetí  zboží kupujícím předá prodávající kupujícímu potvrzený dodací list jako doklad o plnění.

                        Jestliže plnění nastává předáním dopravci, potvrdí za kupujícího dodací list řidič a doplní údaj o svém jménu, číslo OP, SPZ vozidla, které zajišťovalo přepravu.

 

V.

Kupní cena

 

Cena zboží je sjednávána jako cena smluvní a rozumí se EXW EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. – provozovna, nedohodnou-li se obě strany jinak.

Dohoda o ceně vzniká potvrzením objednávky kupujícím prodávajícímu s uvedením ceny za jednotku zboží nebo uzavřením vlastní kupní smlouvy.

V případě zrušení smlouvy kupujícím se kupující zavazuje prodávajícímu ke smluvenému termínu dodání uhradit vzniklo škodu ve výši skutečných nákladů, nejméně však 30% z ceny zboží.

 

VI.

Platební podmínky

 

Prodávající  vystaví kupujícímu fakturu v návaznosti na dodací list a zašle ji poštou na adresu kupujícího, pokud není doručována faktura současně s dodávkou zboží.

Faktura kromě obecných náležitostí daňového dokladu obsahuje číslo objednávky, příp. i číslo kupní smlouvy.

Kupující je povinnen uhradit fakturu do 14 dnů od data vystavení faktury prodávajícímu, nedohodnou-li se obě strany jinak.

Kupní cena se považuje za zaplacenou teprve dnem připsání částky na účet prodávajícího.

V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury v termínu dle čl. 7.4. této smlouvy je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu za každý den prodlení úrok ve výši stanovené ust. § 369 a 502 obchodního zákoníku, tj. ve výši 0,05% denně.

 

VII.

Balení a značení zboží

 

Zboží bude baleno způsobem odpovídajícím dohodnutému nebo zvolenému způsobu dodání tak, aby bylo chráněno před poškozením a zničením během přepravy. Za standartní balení je považován kartónový obal, paleta, dřevěná bedna,…

Pokud není uvedeno jinak, je balení, vhodná konzervace včetně průvodní dokumentace zboží dle zvyklostí EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o.

Obaly a vhodná konzervace budou kupujícímu (nedohodnou-li se smluvní strany jinak) účtovány. K těmto cenám náleží příslušná sazba DPH.

 

VIII.

Nabytí vlastnického práva

 

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží po uhrazení jeho plné ceny (výhrada vlastnictví).

Dokud je zboží ve vlastnictví EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. není zákazníkovi dovoleno udělovat práva třetím stranám ve vztahu k předmětnému zboží.

Zákazník je povinnen nakládat se zbožím, které mu bylo dodáno pod výhradou vlastnictví, s nezbytnou opatrností a tak, jako by bylo majetkem firmy EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o.

V případě, že zákazník nesplní své závazky a to i z důvodu finanční nesolventnosti, firma EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. je oprávněna dle vlastního uvážení převzít opět zboží, které bylo dodáno pod výhradou vlastnictví a které je stíle v rukou zákazníka, aniž by došlo k omezení práv náležejících firmě EUROFLUID-HYDRAULI CR, s.r.o.. Zákazník se zavazuje za tímto účelem neodvolatelně zplnomocnit zástupce firmy EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. k jeho odebrání.

 

IX.

Záruční podmínky

 

Firma EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. garantuje, že její komponenty jsou bez materiálových a výrobních vad po dobu 6 měsíců od data expedice zboží.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Garance je zásadně omezena na opravu nebo výměnu (u firmy EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o., Lubná u Rakovníka) jakékoliv části nebo částí vadných z důvodů materiálu nebo výroby. Toto je předmětem přezkoumání u firmy EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o..

Součást musí být vrácena s podrobným popisem vady, dopravné placeno zákazníkem.

Firma EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. není odpovědná za okolnosti mimo její působnost, za poškození komponent nehodou, živelnou pohromou, násilím…… Tato garance nebude platit pro komponenty, u kterých podle výlučného rozhodnutí firmy EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. došlo ke znečištění, přehřátí, nedbalému zacházení, nevhodnému použití nebo jinému zneužití. Zákazník je povinnen odbornou instalací v souladu s platnými normami ČSN a rovněž zajistit odbornost pracovníků při montáži a obsluze zařízení. Změny v okruhu nebo změny na jiných součástkách, které mohou nepříznivě postihmout komponenty firmy EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. způsobí neplatnost této záruky.

V žádném z případů citovaných v předchozích odstavcích nemůže zákazník nárokovat zrušení nebo náhradu kontraktu z titulu poškození nebo náhradu jakýchkoliv výdajů jako např. za práci potřebnou k výměně vadných částí, výpadky ve výrobě apod.

EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. neuděluje další garance přímé nebo zahrnuté a není odpovědná za jakékoliv následné poškození vyplývající z použití kterýmkoliv kupujícím nebo uživatelem, její odpovědnost je omezena hodnotou prodané komponenty nebo závazkem týkajícím se výměny vadné části. V žádném případě nebude EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. odpovědná za ztrátu očekávaného zisku, následných škod nebo ztrát na jakémkoliv zařízení, instalaci, systému činnosti nebo služby, ve kterých mohou být komponenty firmy EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. osazeny. EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. nebude ručit za žádné porušení garance, selhání dodávky nebo jiné případy vyjma zde specifikovaných.

Záruka zaniká při poškození nebo odstranění výrobního štítku.

Další ujednání se řídí obchodním zákoníkem.

Předpokladem uznání nároků kupujícího je písemné oznámení vady se stručným popisem bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. Právo na uznání nároků při vadách zjevných zaniká po uplynutí 30 dnů od převzetí zboží.

Plnění záruky spočívá dle uvážení prodávajícího a dohody s kupujícím v:

- dodání náhradního zboží za zboží vadné, popřípadě dodání chybějícího zboží

- opravě této vady, jestliže je opravitelná

- slevě kupní ceny

- odstoupení od smlouvy

 

Všechny dodávané komponenty firmy EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. jsou kontrolovány a zkloušeny u výrobce v souladu se zvyklostmi a technickými specifikacemi výrobce. Vzhledem k tomu, že skutečná instalace a provozování zařízení zákazníka nemůže být u firmy EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. exaktně posouzeno a reprodukováno, je zajištění vhodnosti komponent EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. v aplikaci zákazníka na jeho vlastní odpovědnost.

 

X.

Všeobecná a závěrečná ujednání

 

V souladu s ust. § 273 odst. 2 obchodního zákoníku mají odchylná ujednání ve smlouvě přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky v podrobnostech upravují postavení, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uzavírání kupních smluv na dodávky zboží EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. zjednodušenou formou potvrzením objednávky.

V případě uzavření kupní smlouvy písemnou formou se použijí tyto obchodní podmínky pouze v případě, kdy tak formou odkazu stanoví kupní smlouva.


 

»

Homepage | Sitemap | Slovník pojmů

Nákup, prodej, návrh a výroba hydraulických systémů 

 Upozornění:

Veškeré informace poskytované firmou EUROFLUID-HYDRAULIK, jejími zaměstnanci a distribučními partnery jsou určeny uživatelům s odbornými znalostmi. Uživatel je povinen na základě svých znalostí, realizovaných funkčních postupů a bezpečnostních požadavků zkontrolovat vhodnost vybraných produktů.

LOGO TÜV SÜD

MajorShop