EUROFLUID-HYDRAULIK CR, s. r. o.
Registrace | Zapomenuté heslo
CZ EN DE
Eurofluid / Profil společnosti / Ochrana osob. údajů
Kategorie
Firma

Firma EUROFLUID-HYDRAULIK je Vaším spolehlivým partnerem při vývoji, konstrukci a stavbě hydraulických obvodů a agregátů, jakož diagnostice závad na Vašich hydraulických zařízeních. Specialisté firmy EUROFLUID-HYDRAULIK jsou Vám k dispozici jak v České republice, tak řadě dalších zemí střední a východní Evropy díky síti partnerů v jednotlivých zemích.

Kontakt

Telefon: 313 531 016

E-mail: e-shop@eurofluid.cz

Dotaz na prodejce

Ochrana osob. údajů

 

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost EUROFLUID-HYDRAULIK ČR, s.r.o. (dále jen „společnost EUROFLUID“) si klade za cíl chránit vaše soukromí. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí a chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují, jak získáváme a zpracováváme Vaše osobní údaje, když využíváte naše produkty a služby.

Tyto Zásady naplňují povinnosti společnosti EUROFLUID vyplývající z ustanovení § 11, § 12, § 18 odst. 2 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Vzhledem k povaze našich služeb a produktů můžeme shromažďovat následující osobní údaje:

 1. Základní osobní a identifikační údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

 • akademický titul
 • jméno a příjmení (kontaktní osoba)
 • oslovení / pohlaví
 • adresa trvalého pobytu a dále adresa fakturační (kam si přejete zasílat vyúčtování)
 • rodné číslo; v případě, že z jakýchkoli důvodů nebylo rodné číslo přiděleno, pak datum narození
 • název obchodní firmy, sídlo, místo podnikání (dodací adresa), IČO, DIČO
 • čísla předložených dokladů (č. poptávky, č. objednávky apod.)
 • telefonní čísla, webové stránky a kontaktní e-mail
 • bankovní spojení
 • informace o platební morálce, obchodní transakce
 • číslo OP v pro identifikaci při převzetí zboží, peněz (např. z reklamace, dobropisu apod.)Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k poskytování služeb ani k plnění smlouvy, ale tyto slouží pro posouzení důvěryhodnosti, bonity a platební morálky zákazníka a jejich zpracování nám umožní zlepšovat své služby a zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá a nabídnout další služby či produkty určené vybraným zákazníkům:
 • 2. Ostatní osobní údaje
 • údaje získané od Subjektu údajů marketingovými průzkumy,
 • údaje o poptávaných, nakupovaných produktech a službách a typovém chování zákazníka,
 • údaje o oborovém zaměření zákazníka,
 • údaje o důvodu používání našich produktů.Zpracování a jeho účelyZákladní účely zpracování Vašich osobních údajů jsou účely stanovené zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb.Jedná se o tyto základní účely:
 • Poskytnutí osobních údajů pro tyto základní účely je povinné, bez jejich poskytnutí by nebylo možné služby poskytovat. K jejich poskytnutí tedy nepotřebujeme Váš souhlas.
 • 1. Zpracovávání ze zákona
 • Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě zákona (bez Vašeho souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.
 • nákup a prodej zboží, poskytování služeb a platebních transakcí
 • vyúčtování za zboží a služby
 • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány
 • ochrana oprávněných zájmů společnosti EUROFLUID
 • sledování platební morálky
 • vymáhání pohledávek za zákazníkem
 • procesy spojené s identifikací zákazníka Společnost EUROFLUID je podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů prodávajících a spotřebitelů oprávněna bez souhlasu Subjektu údajů předat identifikační údaje, údaje vypovídající o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti Subjektu údajů do registrů, které slouží k vzájemnému informování prodávajících o schopnosti a ochotě spotřebitelů plnit své závazky. Toto předání se vztahuje i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti Subjektu údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme i pro následující účely, pro které je nezbytný Váš souhlas, a to po dobu a způsobem, jak je uvedeno v konkrétním souhlasu. Jedná se o tyto účely:
 • 2. Zpracovávání se souhlasem
 • Osobní údaje pro tyto základní účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení, nejdéle však po dobu platnosti povinností plynoucích ze smlouvy nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
 • segmentované nabízení služeb a produktů a marketing EUROFLUID nebo jiných subjektů - osobní údaje jsou zpracovány po dobu platnosti smlouvy, resp. do odvolání souhlasu, jméno, příjmení, adresa a kontaktní údaje (telefon a e-mail) do odvolání souhlasu. Tento souhlas je upraven ve „Všeobecných dodacích podmínkách“ fa. EUROFLUID.
 • zasílání obchodních sdělení s nabídkou služeb a produktů EUROFLUID nebo jiných subjektů na poskytnuté elektronické kontakty - do odvolání souhlasu. Tento souhlas je upraven ve „Všeobecných dodacích podmínkách“ fa. EUROFLUID.Pokud zákon nestanoví jinak, může poskytovatel předávat Vaše osobní údaje jiným správcům údajů jen v případě, že jste s takovým předáním vyslovil souhlas. Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné.Společnost EUROFLUID při plnění svých závazků a povinností ze smluv může využít odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od EUROFLUID, mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů nebo obchodní zastoupení. Každý takový subjekt pečlivě vybereme a s každým z nich uzavřeme smlouvu o zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů zašleme na vyžádání.Jak můžete odvolat svůj souhlas?Právo na informace o zpracovávaných osobních údajíchMůžete se nás tedy dotázat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme. Jako každý jiný subjekt máme povinnost vést aktuální a pravdivé údaje, k čemuž je ale nutná Vaše součinnost. Prosíme, abyste dodržovali svou povinnost a pokud dojde ke změně vašich osobních údajů (nejčastěji příjmení, adresa trvalého pobytu, fakturační adresa atd.), abyste nám takové změny ohlásili a doložili.V případě, že vám naše řešení nebude postačovat, můžete se obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s žádostí o zajištění opatření k nápravě. 
 •  
 • Pokud máte podezření, že na naší straně došlo k porušení některé z povinností stanovené v zákoně, můžete se na nás obrátit, abychom vám záležitost vysvětlili, odstranili nepatřičný stav provedením opravy, doplněním nebo likvidací údajů. Odstranění nebo opravu provedeme v přiměřené lhůtě, která odpovídá technickým a administrativním možnostem EUROFLUID.
 • Každý má ve smyslu § 11 a § 12 zákona na ochranu osobních údajů nárok na přístup ke svým osobním údajům a informacím.
 • Tam, kde je ke zpracování zapotřebí Váš souhlas, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, například formou doporučeného dopisu, e-mailem z adresy, kterou u nás máte evidovanou jako kontaktní, telefonátem na zákaznickou linku. Nezbytnou náležitostí je uvedení účelu, pro který souhlas se zpracováváním údajů odvoláváte.
 • Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných (§ 27 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů). K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází na základě rozhodnutí orgánů Evropské unie nebo na základě přijetí dostatečných záruk a jiných smluvních doložek poskytujících osobním údajům přiměřenou ochranu (jde zejména o standardní doložky upravené příslušným rozhodnutím Komise, nebo např. Safe Harbour pravidla). V případě, že by mělo dojít k předání osobních údajů do třetích zemí, které nesplňují požadavky a záruky ochrany osobních údajů, žádá společnost EUROFLUID Úřad pro ochranu osobních údajů o povolení.
 • Zpracovatelé
 • Sdílení osobních údajů s jinými správci

        S přátelským pozdravem

 

          Martin Hvězda

 

 

Homepage | Sitemap | Slovník pojmů

Nákup, prodej, návrh a výroba hydraulických systémů 

 Upozornění:

Veškeré informace poskytované firmou EUROFLUID-HYDRAULIK, jejími zaměstnanci a distribučními partnery jsou určeny uživatelům s odbornými znalostmi. Uživatel je povinen na základě svých znalostí, realizovaných funkčních postupů a bezpečnostních požadavků zkontrolovat vhodnost vybraných produktů.

LOGO TÜV SÜD

MajorShop